Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 4 lipca  2019 r., godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 

W razie braku wymaganego quorum w pierwszym (wyżej określonym) terminie zwołania Zebrania, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w drugim terminie, który zostaje wyznaczony w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie okoliczności i przyczyn dotyczących propozycji podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §12 ust.2 Statutu Stowarzyszenia (dotyczy możliwości zwiększenia ilości Członków Zarządu do maksymalnie 10 osób)

  dotychczasowa treść §12 ust 2 Statutu:  „2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.”

  proponowane nowe brzmienie §12 ust 2 Statutu: „2. Zarząd składa się z 3 do 10 osób, w tym Prezesa, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.”.
 7. Wolne wnioski i postulaty członków Zebrania.
 8. Zamknięcie Zebrania.

 

Dodatkowa informacja:

Uchwała o zmianie Statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd. Wpis ma więc charakter konstytutywny. Wynika to w szczególności z brzmienia przepisów art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 zdanie drugie.

W związku z powyższym w razie podjęcia uchwały o zmianie §12 ust 2 Statutu, wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia będą się mogły odbyć dopiero na kolejnym Walnym Zebraniu Członków, które będzie zwołane po dokonania przez sąd wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ewentualne deklaracje przystąpienia jako członkowie zwyczajni prosimy składać do 30.06.2019. w oryginale do siedziby Stowarzyszenia celem weryfikacji i przyjęcia przez Zarząd.