Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 7 czerwca 2019 r., godz. 18:30 w siedzibie Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia za rok 2018 oraz z własnej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018
   oraz sprawozdania finansowego za rok 2018
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  3. w prawie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej
 8. Wolne głosy i wnioski
 9. Zamknięcie Zebrania.